Notes legals

ALTING Gestión, S.A. (d’ara endavant, “el titular”) insta l’usuari d’aquest lloc web (d’ara endavant, “l’usuari”) perquè llegeixi els aspectes legals que tot seguit s’exposen. El fet de navegar per aquest lloc web implica que l’usuari el coneix i l’accepta. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), la Llei 34/2002, d’11 de juliol, sobre serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) i el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, el titular informa l’usuari sobre els aspectes legals següents:

Protecció de dades

1. Les dades que es recullin en aquest lloc web passaran a formar part dels fitxers propietat del titular.

2. L’usuari és l’únic responsable de la procedència, la titularitat, la totalitat, el contingut, la veracitat i l’exactitud de les dades, així com de la informació que hi hagi facilitat per a les finalitats previstes en aquest lloc web, les quals estaran subjectes a una estricta política de confidencialitat i privacitat. El titular no assumirà cap responsabilitat respecte de la informació i el contingut facilitats per l’usuari.

3. El titular es compromet perquè les dades s’utilitzin per a la gestió i la realització exclusives del tràmit o la inscripció sol·licitats juntament amb la posibilitat d'enviament de notificacions que puguin ser de l'interès del demandant, d’acord amb la legislació vigent aplicable en cada moment.

4. El titular es compromet a no facilitar les dades de l’usuari a cap altra persona física o jurídica sense el seu consentiment explícit, ni tampoc a fer-ne un ús inadequat.

5. El titular es compromet a aplicar a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers les mesures que calguin per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, comunicacions i/o transaccions que es produeixin com a conseqüència de la navegació o del registre mateix en aquest lloc web.

6. El titular es compromet a respectar el secret professional respecte de les dades incloses en els fitxers, obligació que subsistirà fins després de finalitzar la relació amb l’usuari. Aquest deure afecta tot el personal que hi pugui accedir i gestionar les dades que ha facilitat l’usuari registrat.

7. El titular informa que en cap cas s’utilitzaran cookies per a l’adquisició de dades personals identificatives, i el seu ús es reservarà únicament per facilitar l’accés a la pàgina web.

8. El fet d’emplenar qualsevol dels formularis habilitats en aquest lloc web implica l’acceptació per part de l’usuari de totes les clàusules que s’hi indiquen. Aquest podrà exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant una sol·licitud a les instal·lacions del titular.

 

Condicions d’ús

1. El titular no es responsabilitza de la qualitat de la navegació ni de la velocitat d’accés. Qualsevol usuari que accedeixi a aquest lloc web es compromet a fer-ho d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic pel que fa a l’accés i a la navegació.

2. És prohibida la introducció de virus que puguin perjudicar aquest lloc web en si o de tercers. La navegació realitzada per l’usuari quedarà sota la seva responsabilitat. De la mateixa manera, es prohibeix l’enviament i/o la transmissió de qualsevol tipus de material violent, amenaçador, difamatori, obscè, abusiu, il·legal, racista, xenòfob, pornogràfic o, de qualsevol manera, ofensiu que constitueixi o fomenti conductes que puguin ser contràries a les lleis vigents.

3. El titular ha pres totes les precaucions per evitar la propagació de virus informàtics. Amb tot, es recomana que el receptor de qualsevol missatge informàtic faci els seus propis controls. El titular no acceptarà cap responsabilitat per danys que es puguin patir a causa d’aquests factors.

4. La responsabilitat de l’ús de la informació que conté aquest lloc web és de l’usuari. El titular no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, siguin de la naturalesa que siguin, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries que conté aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (links) i hipertext que, a través d’aquest lloc web, possibilitin accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers no pertanyen ni es troben sota el control del titular.

5. El titular es compromet a no remetre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents sense identificar-les com a comunicació comercial i sense que prèviament no s’haguessin sol·licitat o autoritzat expressament pels destinataris d’aquestes comunicacions. A aquest efecte no es considerarà comunicació comercial la informació que s’enviï als clients del titular, sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent i el rendiment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

6. El titular podrà modificar, sense avís previ, la informació que conté aquest lloc web, així com la seva configuració i presentació.

Propietat intel·lectual

1. El titular no permet la reproducció, la publicació, la divulgació, el tractament informàtic, la distribució, la difusió, la modificació, l’ús comercial, la transformació o la descompilació ni totals ni parcials en qualsevol suport o format de cap dels elements d’aquest lloc web sense la seva autorització prèvia per escrit. L’usuari pot utilitzat únicament i exclusivament el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, i n’és prohibit l’ús amb qualsevol altra finalitat.

2. Els noms comercials, les marques, els logotips o els signes distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en aquest lloc web estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars.